Kayıt İşlemleri

VIII. BAHÇE ÜRÜNLERİNDE MUHAFAZA VE PAZARLAMA SEMPOZYUMU
YER                : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesi Pazar/RİZE
TARİH             : 7-9 Eylül 2021   

ÖZET GÖNDERİMİ VE KAYIT İÇİN:

Bildiri Özetleri (en fazla 200 kelime) mustafa.akbulut@erdogan.edu.tr mail adresine iletilebilir.
 
Not: Bir katılımcı en fazla 2 bildiri (1 sözlü 1 poster) ile başvurabilir.

 

Kayıt ve Bildiri Özet Gönderimi Bitiş Tarihi 27.08.2021
Sempozyum Kayıt Ücretinin Yatırılması (En son) 27.08.2021
Sempozyum Programının Açıklanması 31.08.2021
Sempozyum Tarihleri 7-9.09.2021
 
  • Sözlü sunum süresi en fazla 15 dakikadır. Sunumlar hazırlanırken süre sınırını göz önünde bulundurarak hazırlamanız rica olunur.
KATILIM ÜCRETİ (YENİ)
Katılım Ücreti (Tam) 350 TL
Öğrenci Ücreti (Yüksek Lisans / Doktora) 200 TL
Günlük ve Online Katılım (Tek Bildiri) 150 TL

 
Ziraat Bankası Bankası Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Şubesi
IBAN No: TR 19 0001 0023 1389 6625 8050 01
Hesap No: 89662580-5001

ÖNEMLİ NOT: Katılım ücreti yatırılırken açıklama kısmına katılımcının “İsim Soyad_muhafazasempozyum” yazılması gerekmektedir. Ayrıca katılım ücretinin yatırıldığını gösteren dekontlar mail ortamında mustafa.akbulut@erdogan.edu.tr adresine gönderilecektir. 
 
Tam Metin Bildiri Yazım Kuralları
Yazı Tipi ve Metin
Makalenin tümünde "Times New Roman" yazı tipi kullanılmalıdır. Tüm metin tek sütun formatında, 1.5 satır aralığı verilerek iki yana yaslı şekilde 12 punto ile yazılmalıdır. Sayfa yapısı olarak her sayfanın tüm kenarlarından 2,5 cm boşluk bırakıldıktan sonra kalan kısım yazım alanı olarak kullanılır. Yazılar bu alanın dışına çıkmamalıdır. Makalede bulunan tüm satırlara sürekli olacak şekilde satır numarası verilmelidir.
 
Sayfa Numarası
Sayfa numaraları ilk sayfadan itibaren sayfanın altında ve ortalanmış olarak verilmelidir.
 
Makale Başlığı
Başlık, bağlaçlar hariç her kelimenin ilk harfi büyük ve 14 punto büyüklüğünde ve koyu olarak yazılmalıdır. Başlık, normal cümle düzeninde net olmalı ve çalışmanın özünü vermelidir. Başlıkta kısaltma kullanımından kaçınılmalıdır.

Yazarlar ve Bağlı Olunan Kuruluşlar
Yazar isimleri açık olarak yazılmalıdır. Yazarların adlarının ilk harfi, soyadlarının ise tamamı büyük harflerle yazılmalıdır. Sorumlu yazar yıldız (*) işareti ile belirtilmelidir. Yazarların bağlı bulundukları kurumların isimleri, bölümleri ve ülkeleri verilmelidir. Sorumlu yazarın telefon numarası ve e-posta adresi ayrıca belirtilmelidir. Sorumlu yazarın iletişim bilgilerinin güncel olmasına dikkat edilmelidir.

Türkçe ve İngilizce Özet
Özette çalışmanın amacı, kapsamı, kullanılan metotlar ve varılan sonuçlar açık ve öz olarak ayrıntıya girmeden belirtilmelidir. Özet, herhangi tanımlanmamış kısaltma, referans veya eşitlik içermemelidir. Özet en az 150 en fazla 250 kelime içermelidir. 
  
Anahtar Kelimeler
Anahtar kelime sayısı en az 4 en fazla 6 adet olmalıdır. 

1. Giriş
Ana bölüm başlıkları numaralandırılmalı, kelimelerin ilk harfleri büyük olmalı ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır. Ana bölüm başlığından sonra bir satır boşluk bırakılarak metne geçilmelidir. Paragraflar arasında boşluk bırakılmamalıdır. Bu bölümde çalışmayla ilgili yeterli literatür bilgisi verilmeli ve çalışmanın gerekçesi belirtildikten sonra amacı vurgulanmalıdır. Konu ile ilgisi olmayan ve gereğinden fazla literatür bilgisi vermekten kaçınılmalıdır.

2.  Materyal ve Metot
Başlıkta bağlaç haricindeki tüm kelimelerde ilk harf büyük yazılmalıdır. Bu bölümde verilen bilgiler detaylı açıklanmalı ve ilgili kaynaklar belirtilmelidir. Bölüm içerisinde alt bölüm başlıkları açılabilir. Alt bölüm başlıkları 2.1., 2.2., 2.3, ...  şeklinde numaralandırılmalıdır. Her yeni bölüm ve alt bölüm başlıkları ayrı bir satırdan başlatılmalıdır. 
 
2.1. Şekiller ve Tablolar
Şekiller ve Tablolar sayfada sola yaslı olarak verilmelidir. Tüm şekil ve tablolara metinde atıf yapılmalıdır. Makalede yer alma sırasına göre tablolar, “Tablo 1., Tablo 2., ...” ve şekiller, “Şekil 1., Şekil 2., ...” biçiminde yazılarak numaralandırılmalıdır. Eğer bir şekil/tablo birden fazla şekli/tabloyu ifade ediyorsa bu durumda, isimlendirme Tablo 1. (a) …, (b) …., (c) …., ve Şekil 1. (a) ..., (b) …, (c) ….,    şeklinde verilmelidir. Şekil/Tablo yazısında bu etiketler açıklanmalıdır. Her şeklin adı ve açıklamaları şeklin altına, her tablonun adı ve açıklamaları ise tablonun üstüne yazılır. Şekil ve Tablo açıklamaları şekil/tablo ile arasında satır boşluğu bırakılmadan yazılır. Türkçe gönderilen makalelerde hem şekil ve tablo adı hem de açıklamaları ingilizce olarak türkçesinin altında verilmelidir. Metin içerisinde şekil ve tabloların öncesi ve sonrasında metinle arasında 1 (bir) boşluk bırakılmalıdır. Tablolardaki rasyonel sayılarda rakamlar arasına virgül konulur. (Örneğin; 0,1; 1,3 gibi). Tablo hazırlanırken tablonun üstünde ve altında yatay 1½ nk kalınlıkta çizgiler kullanılmalı, dik çizgiler kullanılmamalıdır. 
 
2.2. Kısaltmalar ve Denklemler
Yapılan kısaltma ya da verilen semboller ilk geçtiği yerde (Özet kısmı hariç) parantez içinde ve yalnızca bir kez açıklanmalıdır. Denklemlerle metin arasında üstten ve alttan 1 (bir) satır boşluk bırakılmalıdır. Gerekliyse denklemlerin içerisindeki parametreler denklemin altında açıklanmalıdır. Denklemler sırasıyla 1’den başlanarak numaralandırılmalıdır (1, 2, 3,... , 10 gibi). Denklem numarası denklemle aynı hizada olacak şekilde satır sonunda parantez içinde verilmelidir. Denklemler sola yaslı olarak verilmelidir. Denklemler resim formatında olmamalıdır.
 
3. Bulgular ve Tartışma
Bu bölümde, çalışma sonucunda elde edilen bulgular sunulmalıdır. Elde edilen bulgular bilimsel ilkelerin ışığı altında literatür verileriyle karşılaştırılarak irdelenmelidir.
 
4. Sonuçlar
Bu bölümde çalışmadan elde edilen özgün sonuçlar sunulmalıdır.
 
Teşekkür
Bu bölümde, çalışmada yardım ya da destekleri bulunan kişi veya kişilere, kurum yetkililerine teşekkür edilebilir.
 
Atıflar*
Metin içinde kaynaklara atıf yapılırken “(Soyadı, yıl)” yöntemi kullanılır. Atıf iki yazarlı bir esere yapılacaksa yazarların soyadları arasında “ve” (Lupan ve Brown, 2007), yazar sayısı ikiden fazla ise ilk yazarın soyadından sonra “vd.,” (Midilli vd., 2016) kullanılmalıdır. Aynı parantez içinde 2 veya daha fazla esere atıf yapılacaksa her bir atıf noktalı virgül (;) ile birbirinden ayrılır (Midilli vd., 2016; Bilgin vd., 2016).
Aynı yazarın değişik yıllardaki yayınları aynı anda kaynak olarak gösteriliyorsa yayın tarihleri eski olandan yeni olana doğru sıralanmalı ve tarihler arasına “virgül (,)” konulmalıdır (Küçük, 2013, 2014, ….). Aynı yazarın aynı yıl içerisinde yaptığı birden fazla eserden alıntı yapılmışsa yılların yanına a, b, c gibi harfler konulmalıdır (Küçük, 2013a, 2013b, ….).
Metin içerisinde kaynaklardan söz ederken yazarın soyadından sonra yıl parantez içerisinde belirtilir ve “a” ve “e” takıları yazar soyadına göre seçilir. Örneğin, “…Turan (2012)’a göre …”, “…Turan vd. (2014)’ne göre.
 
Kaynaklar
Her kaynak, “Kaynaklar” bölümünde mutlaka yer almalıdır. Kaynaklar alfabetik sıra ile verilmelidir. Kaynaklar 1 (tek) satır aralıklı ve 11 punto ile yazılmalıdır. Kaynakların yazım planı American Psychological Association (APA 6.0) kurallarına uygun olmalıdır (APA yazım kurallarına http://www.apastyle.org adresinden erişim sağlanabilir). Fakat APA stilindeki “&” sembolü kullanılmamalıdır. Tüm yazarların isimleri verilmelidir.
Kaynak gösterimi için örnekler aşağıda verilmiştir:
Kaynak bir makale ise:
Soyadı, A., Soyadı, B.B., Soyadı, C. (yıl). Yayınlanan makalenin adı, Makalenin yayınlandığı dergi adı, Cilt ve sayı numarası 7(1), sayfa numarası aralığı 1-12. Doi:
 
Kaynak bir kitap ise:
Soyadı, A. (yıl). Kitap adı, Yayınevi, ISBN: numarası, Kitabın basıldığı yer.
 
Kaynak bir tez ise:
Soyadı, A. (yıl). Yüksek Lisans veya Doktora tezinin adı, Tezin türü, Üniversite, Enstitü, Ülke.
 
Kaynak bir konferans, kongre veya sempozyum bildirisi ise:
Soyadı, A., Soyadı, B.B., Soyadı, C. (yıl). Bildirinin adı, Bildirinin yayınlandığı sempozyum   kongre, toplantı ya da konferans adı, Yapıldığı tarih, Yapıldığı il, Yapıldığı Ülke.
Kaynak bir kuruluşa ait rapor ise:
Yayımlayan kuruluşun adı (varsa kısa adı), (yıl). Raporun adı. Yayımlandığı il, Yayımlandığı ülke, Varsa yayın no, Sayfa sayısı (25s.)
 
Kaynak bir internet sayfası ise:
URL-sıra numarası, (yıl). İnternet sayfasının adresi, alıntı tarihi.
Örneğin; URL–1, (2018). http://www.btu.com/products-solar.htm, 22 Ağustos 2018.
* İngilizce olarak sunulacak makale içinde atıflar gösterilirken ikiden fazla yazarlı kaynaklar için ilk yazarın soyadından sonra “et al.,” (Midilli et al., 2016) şeklinde düzenleme yapılmalıdır.